НУ «Чернігівська політехніка»

Місія та принципи діяльності факультету

Місією Національного Університету «Чернігівська політехніка» є розвиток суспільства через освіту та наукові дослідження задля формування лідерства та вирішення глобальних проблем світу, що змінюється. Відтак, місією факультету соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації є сприяння розширенню прав та соціальному залученню як громад, так й окремих громадян, через розвиток професійних компетенцій, soft skills, науку та волонтерство, а також активну взаємодію ключових стейкхолдерів.

Для реалізації заявленої місії, у своїй діяльності науково-педагогічні та інші співробітники, здобувачі вищої освіти першого та другого рівнів керується наступними принципами:

  • законність: факультет здійснює свою діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства України; дбає про верховенство закону та захист прав особистості; пропагує дотримання норм законодавства України та міжнародних договорів щодо прав людини.
  • чесність та порядність: відкритість та прозорість у реалізації внутрішньої та зовнішньої взаємодії, провадженні діяльності; суворе дотримання принципів академічної доброчесності у науковій, педагогічній, проектній, громадській та іншій діяльності.
  • гласність: інформування широкої громадськості щодо особливостей діяльності факультету засобів масової інформації (ЗМІ), а також офіційного веб-сайту факультету.
  • професійне та особистісне зростання: формування сприятливого середовища для підвищення рівня професійних компетентностей та особистісного зростання, активізація неформальної освіти для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних та інших співробітників факультету; розвиток soft skills як важливої компоненти освітнього процесу.
  • інноваційність та креативність: творчий підхід у викладацькій діяльності та неформальній освіті, нетривіальність ідей та рішень щодо проектної та громадської активності; евристичність та оригінальність наукового пошуку, практичність та суспільна значущість у результатах наукових доробок.
  • сталий розвиток: реалізація місії факультету відбувається з урахуванням змістовної сутності Цілей Сталого Розвитку 2030; запровадження у науково-педагогічній, методичній, виховній, організаційній, проектній та громадській роботі факультету принципів сталого розвитку; моніторинг врахування у діях і рішеннях збалансованої рівноваги між екологічною, соціальною та економічною складовими сталого розвитку; дбайливе ставлення до добробуту навколишнього середовища.
  • толерантність і тактовність: рівність та повага; нульова терпимість до проявів дискримінації за ознаками: статі, віку, національності, релігійних вірувань, соціального чи майнового стану, сексуальної орієнтації чи гендерної ролі, стану фізичного чи психічного здоров’я; ввічливість, шанобливість та емпатійність у взаємодії з науково-педагогічними та іншими співробітниками, здобувачами вищої освіти першого та другого рівнів, партнерськими організаціями.
  • відповідальність: усвідомлення особистісної причетності до реалізації факультетом своєї місії; свідоме ставлення до вимог законодавства України, нормативно-правових документів Університету, дотримання норм професійної етики та моралі.