Творча студія "Гаудеамус"

У сучасних нoрмативнo-правoвих дoкументах iз прoблем oсвiти зазначається, що вища oсвiта є oдним iз визначальних чинникiв вiдтвoрення iнтелектуальних i прoдуктивних сил суспiльства, рoзвитку духoвнoї культури українськoгo нарoду. Реалізація цього положення передбачає утвердження атмoсфери твoрчoстi й спiврoбiтництва, розвитку творчих можливостей та інтересів студентів і набуває осoбливoї актуальнoстi, кoли йдеться прo майбутньoгo спеціаліста, зокрема, економіста, юриста, працівника управлінської сфери, інженера, і, звичайно, соціального працівника, розвиток творчості якого є ресурсом для розвитку творчості його клієнтів.

Саме тому важливим напрямком організації виховної роботи у Чернігівському державному технологічному університеті є діяльність творчих об’єднань студентської молоді, до яких належить і творча мистецька студія “Гаудеамус”, створена у 2005 році на базі літературної студії.

Мистецька студія у нашому вищому навчальному закладі – це культурно-мистецьке середовище, творче об’єднання студентської молоді, основним призначенням якого є виявлення та розвиток творчої обдарованості студентів засобами художньо-мистецької (літературно-мистецької, декоративно-прикладної, театральної та ін.) діяльності у позанавчальному виховному процесі.

Головне завдання студії “Гаудеамус” – розвиток творчих здібностей студентської молоді засобами літературно-мистецької діяльності. Активними учасниками студії “Гаудеамус” є студенти всіх факультетів, в т.ч. факультету соціальної роботи (О. Биковець, М. Мартиненко, К. П’ята, А. Точона, М. Пьоришкова та ін.).

Основними завданнями мистецької студії є:

 • виховання любові до українського та світового мистецтва, рідної мови та культури;
 • формування у студентів моральних ідеалів, естетичних смаків, національної самосвідомості;
 • збереження та примноження кращих традицій естетичного, художньо-творчого виховання молоді, що склалися у вищому навчальному закладі;
 • популяризація вітчизняного та зарубіжного мистецтва;
 • ознайомлення з традиціями українського народного мистецтва як однієї зі складових виховання;
 • вивчення художньо-творчих інтересів сту­дентської молоді;
 • виявлення творчої обдарованості молоді;
 • ознайомлення студентів-студійців із історією різних видів мистецтва;
 • навчання практичним основам різних видів мистецтва;
 • розкриття творчого потенціалу студентів у процесі залучення їх до самостій­ної художньо-мистецької діяльності;
 • формування гармонійної, естетично-розвиненої особистості з використанням різних форм, методів виховної роботи та з урахуванням художньо-мистецьких інтересів і запитів студентів;
 • ство­рення належних умов для розвитку талантів серед молоді, удосконалення форм, методів виховної роботи;
 • залучення до співпраці професійних чи аматорських майстрів у різних видах мистецтва з метою підвищення мистецької обізнаності та кваліфікації студентів, розвитку їх творчих здібностей;
 • розкриття перед студентами важливості розвитку власного творчого потенціалу для майбутнього життя та професійної діяльності;
 • організація культурно-виховних заходів – екскурсій, творчих зустрі­чей, виставок творчих робіт студентів тощо, участі обдарованої молоді в культурних заходах міста, республіки, культурних міжнародних заходах тощо.

Детальнішу інформацію про мистецьку студію "Гаудеамус" можете отримати завантиживши файл Гаудеамус.doc.