Биконя Оксана Павлівна

Биконя Оксана Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент

У 1996 р.  закінчила Далекосхідний державний університет (м. Владивос­ток), за спеціальністю «Філологія, філолог, викладач  англійської мови та літератури».

Була здобувачем кафедри методики викладання іноземних мов у Київському національному лінгвістичному університеті.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію “Навчання майбутніх економістів ділових усних та писемних переговорів англійською мовою”, 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови (Київський державний лінгвістичний університет).

У 2011 р. отримала диплом доцента.

З 2011 р. працює у Чернігівському державному технологічному університеті.

Займається науковою діяльністю, має 7 підручників з англійської мови, рекомендовані МОН України, з них 2 комп’ютерні диски для роботи в інформаційно-комунікаційному середовищі.

Має 98 наукових та науково-методичних праць, з них 51 – у фахових виданнях.

 

Список наукових праць за 2011-2012 рр.

 1. Биконя О.П.Автоматизації формування завдань до комп’ютерного тестуз ділової англійської мови// Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. - Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2011. - № 9. - С. 73-75. (фахова)
 2. Биконя О.П. Дидактичні основи створення навчально-методичних комплексів з комп’ютерною підтримкою у навчанні англійської мови // / Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин: Вид-во  НДУ імені Миколи Гоголя,  2011. – Вип.2. – С. 51–53. (фахова)
 3. Биконя О.П. Електронний кейс з ділової англійської мови у самостійній позааудиторній роботі студентів економічних спеціальностей // Збірник  наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» . – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. (фахова)
 4. Биконя О.П. Електронний підручник з англійської мови як засіб забезпечення самостійної роботи студентів немовних спеціальностей //Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наук. праць / За ред. М.Б.Євтуха; укладач О.В.Михайличенко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. –  № 43. –  С. 81-82. (фахова)
 5. Биконя О.П. Загально-дидактичні принципи навчання майбутніх економістів ділового англомовного говоріння // Науковий випуск Чернівецького університету «Педагогіка та психологія»: Збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - № 577. – С. 11-16. (фахова)
 6. Биконя О.П.Использование учебно-методических комплексов с электронным носителем при обучении студентов неязыковых специальностей английскому языку // сб.материалов научно-практич.конф. «Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалистов», Брест, 19-20 ноября 2011 г. / Брест.гос. ун-т имени А.С.Пушкина; редкол.: А.Н.Гарбалев [и др.]; под общ.ред. А.Н.Сендер. – Брест: БрГУ, 2011. – С.41-44.
 7. Биконя О.П. Інноваційні  підходи  у навчанні ділової англійської мови самостійно та позааудиторно  у вищих навчальних закладах // Матеріали V Міжнародної науково-практичної  конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи  до викладання чужоземних мов у  вищих навчальних закладах». – Л.: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 22.
 8. Биконя О.П.Мета  та зміст самостійного оволодіння англомовним діловим писемним мовленням майбутніми економістами // Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія».– Вип. 20. – 2012. (фахова)
 9. Биконя О.П. Оптимізація самостійної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій //Львів: ЛДУ БЖД, 2012. (фахова)
 10. Биконя О.П. Організація самостійної діяльності студентів ділової англійської мови з використанням комп’ютера // Наукові записки. Серія «Філологічна».Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія».– Вип. 19. – 2011. – С. 409-412. (фахова)
 11. Биконя О.П. Особливості навчання ділової англійської мови студентів економічних спеціальностей// Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – Вип. 20. –  С. 150-157. (фахова)
 12. Биконя О.П. Проблема застосування інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні англійської мови за професійним спрямуванням // Вісник Чернігівського національого педагогічного університету: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2011. - № 85. – С. 26-28. (фахова)
 13. Биконя О.П. Психолого-педагогічні передумови самостійної роботи з англійської мови студентів немовних спеціальностей // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наук. праць / За ред. М.Б.Євтуха; укладач О.В.Михайличенко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. –  № 44. –  С. 56-59.(фахова)
 14. Биконя О.П. Форми та види самостійної позааудиторної роботи з англійської мови в економічному  вищому навчальному закладі//Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наук. праць / За ред. М.Б.Євтуха; укладач О.В.Михайличенко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. –  № 45.(фахова) 
 15. Биконя О.П. Цілі та принципи самостійної позааудиторної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур". – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012.
 16. Биконя О.П. Оптимізація самостійної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Биконя О.П. // Збірник наукових праць «Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності». Частина ІІ. – Л.: ЛДУ БЖД, 2012. – № 5. –  С. 42-46.
 17. Биконя О.П. Електронний кейс з ділової англійської мови у самостійній позааудиторній роботі студентів економічних спеціальностей / Биконя О.П. // Збірник  наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика». – Вип.3. – 2012. – С. 38-48.
 18. Биконя О.П. Форми та види самостійної позааудиторної роботи з англійської мови в економічному  вищому навчальному закладі / Биконя О.П. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наук. праць / За ред. М.Б.Євтуха; укладач О.В.Михайличенко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. –  № 45. –  С. 90-93
 19. Technique for self-study oral and writing business English / Биконя О.П. // Науковий випуск Чернівецького університету «Педагогіка та психологія»: Збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. - № 5. – С. 37-42.
 20. Биконя О.П.New technologies of vocationally oriented English learning which leading to autonomy of students / О.П.Биконя // Сучасні тенденції розвитку іншомовної освіти у середній та вищій школі: стан, проблеми, перспективи [Текст] : збірник матеріалів науково-практичного семінару / за ред. канд.пед.наук, доцента В.П.Іванишиної – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – С. 55-59.