Волковницька Тетяна Миколаївна

Волковницька Тетяна Миколаївна

старший викладач кафедри соціальної роботи.

Сфера наукових інтересів: працює на кандидатською дисертацією на тему «Формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі в умовах вищого навчального закладу» (13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти

 

 

Викладає дисципліни:

 • Соціальна робота та засоби масової інформації
 • Соціальна робота по організація дозвілля
 • Основи самостійної та наукової роботи
 • Теорія соціальної роботи
 • Міжнародний досвід соціальної роботи

Виховна робота зі студентами:

 • Виконує обов’язки заступника декана факультету соціальної роботи з виховної роботи
 • Виконує обов’язки куратора 216 групи, спеціальності «Соціальна робота»
 • Керівник Студентської соціальної служби ЧДТУ
 • Керівник соціально-анімаційного напряму волонтерського центру «Довіра» ЧДТУ

Список опублікованих праць

 1. Волковницька Т.М. Студентське самоврядування: з досвіду організації його в ЧДІПСТП / Діяльність соціальних служб в Україні: досвід та шляхи вдосконалення соціальної роботи. – Збірник матеріалів круглого столу / За ред. канд. псих. наук, доцента Кривоконь Н.І. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги»», 2006. – 120 с.
 2. Волковницька Т.М. Методи підготовки студентів до волонтерської діяльності / Професійна компетентність соціальних працівників: складові, детермінанти та шляхи формування: Збірник матеріалів науково-методичного семінару / За редакцією канд. психол. наук, доцента Кривоконь Н.І. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2008. – 60 с.
 3. Волковницька Т.М. Соціально-психологічний клімат в групі як чинник адаптації студентів спеціальності «соціальна робота» до умов професійного навчання / Проблеми соціальної роботи в аспекті реформування соціальних відносин: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / За ред. канд. псих. наук, доцента Кривоконь Н.І. – Чернігів: ЧДІПСТП, 2008. – 360 с.
 4. Волковницька Т.М. Соціально-педагогічні аспекти діяльності викладачів-кураторів в процесі підготовки студентів спеціальності «соціальна робота» / Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. – 2009. - №2. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. – 448 с.
 5. Волковницька Т.М. Зміст та напрямки молодіжної політики в державі та особливості соціально-профілактичних послуг для молоді / Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. – 2009. - №3. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. – 440 с.
 6. Волковницька Т.М. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі: досвід підготовки студентів спеціальності «соціальна робота» ЧДІПСТП / Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. – 2010. - №1. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 320 с.
 7. Волковницька Т.М. Робота куратора навчальної групи: зміст та проблеми діяльності / Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. – 2010. - №3. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 336 с.
 8. Волковницька Т.М. Кураторська година як чинник формування професійних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери / Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 84 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – 244 с. (Серія: Педагогічні науки)
 9. Волковницька Т.М. Формування здорового способу життя серед студентської молоді у позааудиторний час / Актуальні проблеми сталого соціального розвитку: погляд молоді: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / за редакцією Ємець Н.А., завацької Л.М., Кичко І.І., Кривоконь Н.І., Сили Т.І. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – 300 с.
 10. Волковницька Т.М. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності соціальних працівників / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 96 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧДПУ, 2012. – 272 с. (Серія: Педагогічні науки)
 11. Волковницька Т.М. Формування професійної компетентності соціальних працівників у контексті сталого розвитку / Сталий розвиток у соціальному вимірі: глобальним проблемам локальні рішення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 2 листопада 2011 року.) / за ред. С.М.Шкарлета, Н.А. Ємець, Л.М. Завацької, І.І. Кичко, Н.І. Кривоконь, Т.І. Сила. – Чернігів: Видавець Лозєвий В.М., 2012. – 304 с.
 12. Волковницька Т.М. Вплив позааудиторної роботи на формування професійної компетентності соціальних працівників / Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Чернігів, 19-20 квітня 2012 року) / за ред. за ред. С.М.Шкарлета. - Чернігів: Видавець Лозєвий В.М., 2012. – 540 с.
 13. Волковницька Т.М. Діяльність студентських волонтерських об’єднань як умова професійного становлення майбутніх соціальних працівників / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 104 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – 212 с. (Серія: Педагогічні науки)
 14. Волковницька Т.М., Янченко Т.В. Соціально-педагогічні умови професійного становлення майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі / Наукові записки Ніжинського державного університету ім.М.Гоголя. – Серія: психолого-педагогічні науки. – № 3, 2012. – 204 с.
 15. Волковницька Т.М. Волонтерська діяльність як метод підготовки фахівців соціальної сфери / Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: збірник ЧДТУ. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2012. - №1 (1). – 159с.