Зайченко Іван Васильович

Зайченко Іван Васильович

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи

Тема докторської дисертації: Проблеми української національної школи в пресі другої половини XIX –початку XX століття

Доктор педагогічних наук, ДН№003229, від 14.02.1997 р.,

13.00.01 – теорія і історія педагогіки.

 

Сфера наукових інтересів: педагогіка, соціальна педагогіка, історія педагогіки.

Список деяких опублікованих праць

 1. Зайченко І.В. Основи соціальної педагогіки: навч.посібн Навчальний посібник. – К.: Освіта України, КНТ, 2008. – 528 с.
 2. Зайченко І.В. До питання про викладання курсу «Етика соціальної роботи» за кредитно-модульною системою [Текст] / Зайченко Іван // Історичний досвід, стан та перспективи підготовки педагогічних і соціально-педагогічних кадрів до роботи з різними соціальними групами: Матеріали Міжн. наук-практ. конф. (Чернівці 3-5 листопада 201 1 р.) Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 532 с. – С. 143 – 148.
 3. Зайченко I.B. До питання про авторитет завідувача кафедрою [Текст] / Зайченко І В.// Управління навчальним закладом: стан проблем, стратегії розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Ред. кол.; проф. С.К.Хаджирадєва, проф. B.M.Гладкова, доц. О.А.Горчакова, доц. Т.Г.Постоян. (Одеса, 20-21 жовтня 2011 p.). - Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2011. - 122 с. - С. 53-55.
 4. Зайченко I.B. З досвіду викладання курсу «Історія педагогіки» за кредитно-модульною системою в педагогічному університеті / І.В.Зайченко // Инновационные технологии в образовании: материалы VIII Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в образовании», (15 - 17 сентября 2011 г., г Ялта): сб. ст. -Ялта; РИО КГУ, 2011. - Т. 1. - 230 с. - С. 98 - 101.
 5. Зайченко І.В. Освіта і педагогічна думка в Україні у XIX - на початку XX ст.; [Текст]; [монографія] / І.В.Зайченко. – К.: НУБіП України, 2012. – 278 с.
 6. Зайченко І. В. Педагогічна робота в дитячих оздоровчих закладах: метод, матеріали [для студ. вищих навч закладів] / І. В.Зайченко, Н.А. Олійник / за ред. проф. І.В. Зайченка. 2-е вид. - К: НУБіП України, 2012. - 100 с.
 7. 7.Зайченко І.В. Освіта і педагогічна думка в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.: [Текст]; [монографія] / І.В.Зайченко. – К.: НУБіП України, 2012. – 278 с. (18,7 друк. арк.).
 8. Зайченко І.В. Про деякі аспекти соціально-педагогічних поглядів Я.А.Коменського / І.В.Зайченко // Я.А.Коменський – засновник сучасної наукової педагогіки / матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 420-річчю від дня народження Яна Амоса Коменського (1592 – 1670). 26 березня 2012 р. / За ред. проф. І.В.Зайченка. – К.: НУБіП України, 2012. – 44 с. – С. 4 – 9.
 9. Зайченко І.В. Я.А.Коменський про мету і завдання виховання / Зайченко І.В. // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ Херсонська академія неперервної освіти, 2012. – Випуск 14. – 307 с. – С. 287 – 293.
 10. Зайченко І.В. Про деякі аспекти соціальної педагогіки у книзі Я.А.Коменського “Загальна рада по виправленню справ людських” / Зайченко І.В., Зайченко Н.І. // Ян Амос Коменський – великий педагог минулого (до 420-річчя від дня народження) : матеріали Всеукраїнських педагогічних читань / за заг. ред.. В.В.Кузьменко, О.В.Рідкоус. – Херсон : КВНЗ Херсонська академія неперервної освіти, 2012. – 104 с. – С. 8 – 10. (27 березня 2012 року).
 11. Зайченко И.В. Преемственность дошкольного и школьного образования в педагогической концепции С.Ф.Русовой (1856–1940) / И.В.Зайченко // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития: материалы 10-й юбилейной междунар. конф. / сост. Н.А.Лобанов; под науч. Ред. Н.А.Лобанова и В.Н.Скворцова; ЛГУ им. А.С.Пушкина, НИИ соц.-экон. и пед. пробл. непрерыв. образования: в 2 ч. – Вып 10. – СПб: ЛГУ им. А.С.Пушкина, 2012. – Ч. 1. – 372 с. – С. 125 – 127.
 12. Zaychenko I. V. Continuity of preschool and school education in the pedagogical thought of S.F.Rusova (1856 – 1940) / I. V.Zaychenko // Lifelong Learning: Continuos Education for Sustainable Development: proc. of the 10th Anniversary int. coop. / arr. N.A.Lobanow; sci. ed. N.A.Lobanow, V.N.Scvortsov; Pushkin LSU, Res. Inst. Soc.-Econ. and Ped. Probl. of Lifelong Learn Leam: in 2 pts.: paral. ed. – Vol 10. – SPb.: Pushkin LSU, 2012. Pt. 1. – 324 p. – P. 106 – 108.
 13. Зайченко І.В. До питання про управління кафедрою / І.В.Зайченко // Інформаційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти : тези міжнародної науково-практичної конференції (24 – 25 квітня 2012 року, м. Біла Церква) / за наук. ред. В.В.Олійника (голова) Н.І.Клокар (заступник голови), М.В.Кухарєва, А.Заманова, Н.С.Побірченко, Е.Р.Баграмяна, М.А.Дмитрієвої. – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – 224 с. – С. 27 – 28.
 14. Зайченко І.В. Виховний ідеал в українській педагогічній думці у другій половині ХІХЇ – на початку ХЇХ ст. / І.В.Зайченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія “Педагогіка. Психологія. Філософія” / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2012. – Вип. 175. – Ч. 1. – 320 с. – С. 283 – 293.
 15. Зайченко І.В., Білоус Г.М. Сучасні аспекти викладання дисципліни Теорія держави і права у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації / І.В. Зайченко, Г.М. Білоус // Серія “Педагогіка. Психологія. Філософія” / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2012. – Вип. 175. – Ч. 1. – 320 с. – С. 45 – 50.
 16. Зайченко І.В. Про деякі проблеми освіти в Україні в період 1920- х рр. в оцінці Г.Г.Ващенка (1878 – 1967) / І.В.Зайченко // Історико-педагогічний альманах. – 2012. – № 2. – С. 56 – 59.