Сила Тетяна Іванівна

Сила Тетяна Іванівна, кандидат психологічних  наук, доцент кафедри соціальної роботи, декан факультету соціальної роботи.

Тема кандидатської дисертації: Соціально-психологічні особливості професійної інтеракції в соціальній роботі (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи, 2007 р.)

Сфера наукових інтересів: психологія територіальної спільноти, розвиток громад в Україні, проблеми професійної взаємодії у групі професій «людина – людина, людські спільноти, соціальні системи».

Сфера практичних інтересів: розвиток територіальних спільнот в Україні, соціальні технології сталого розвитку, соціально-психологічні програми розвитку професійної компетентності фахівців соціальної сфери.

У 1999 році закінчила навчання у Школі соціальної роботи НаУКМА («Методика викладання соціальної роботи та соціальної політики»). У 2001 році пройшла навчальний курс «Професійна підготовка соціальних працівників» у Середньошведському Університеті м. Естерсунд (Швеція).

 Виступила активним розробником та одним із авторів державного галузевого стандарту підготовки соціальних працівників за спеціальністю 6. 040200 «Соціальна робота» освітньо-кваліфіаційного рівня «молодший спеціаліст» (2005 рік). На разі наукова діяльність пов'язана з розробкою та введенням в дію Державних освітніх стандартів підготовки фахівців із соціальної роботи та соціальної допомоги в межах діяльності науково-методичної комісії з вищої освіти Міністерства освіти і науки України з галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення», підкомісія з напряму 6.130101 «Соціальна допомога».

 

Викладає дисципліни:

-          Теорія соціальної роботи:

-          Методи та технології соціальної роботи

Деякі з  наукових публікацій (загалом більше 50) 

 1. Сила Т.І. Професійна інтеракція в соціальній роботі: соціально-психологічні особливості взаємодії соціального працівника і клієнта. – Монографія. - Чернігів: ЧДІПСТП, 2010. – 241 с.
 2. Досвід реалізації проекту ЄС/ПРООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” в Чернігівській області// Ред. Білоус Н.В., Капелюха О.С., Сила Т.І.,  Сила В.Г.//Чернігів: Проект „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”. – 2010. – 48 с.
 3. Сила Т.І. Організація співпраці та управління знаннями в інтересах сталого розвитку суспільства//Сталий розвиток у соціальному вимірі: глобальним проблемам - локальні рішення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів,2 листопада 2011 р.)/за редакцією С.М. Шкарлета, Н.А. Ємець, Л.М. Завацької, І.І. Кичко, Н.І. Кривоконь, Т.І. Сили. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. –с. 8-11.
 4. Сила Т.І. До проблеми підготовки фахівців зі сталого розвитку та соціальної відповідальності: компетенції та сфери працевлаштування//Матеріали Міжнародної наукової конференції «Проблеми підготовки фахівців з соціології у вищих навчальних закладах» (21-22 лютого 2012 р., м. Київ).
 5. Сила Т.І. Міждисциплінарний зміст поняття  «ресоціалізація» // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка. Т.ХІІІ, част.1. – К., 2011. – с.382-389.
 6. Сила Т.І. Міждисциплінарний зміст категорії «наснаження» // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Психологічні науки». Вип. 82. Т.2. - Чернігів, 2010. – с. 194-197.
 7. Сила Т.І. Прикладні аспекти організації територіальних громад//Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки). – 2010. - №3. – Чернігів: ЧДІПСТП, 2010. – с. 199-204.
 8. Сила Т.І. Концепція сталого соціального розвитку: історія та сучасні підходи//Актуальні проблеми сталого соціального розвитку: погляд молоді: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції; м. Чернігів, 3 листопада 2010 р. – Чернігів: ЧДІПСТП, 2010. – с. 9-11.
 9. Сила Т.І. Проблеми і перспективи розвитку територіальних громад в Україні//Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки). – 2010. - №1. – Чернігів: ЧДІПСТП, 2010. – с. 143-149.
 10. Сила Т.І. Особливості перцептивно-інтерактивної компетентності соціальних працівників в системі соціального захисту населення //Актуальні проблеми психології. Том 1. Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: Міленіум, 2005. – Частина 14. – С. 140 – 143.
 11. Сила Т.І. Особливості суб’єктних характеристик учасників професійної інтеракції у соціальній роботі//Соціальна психологія. – 2005. – № 3. – С. 98-114.
 12. Сила Т.І. Мотиваційна спрямованість фахівців як чинник професійної інтеракції //Соціальна психологія. – 2006. – №1. – С. 111-128.
 13. Кривоконь Н.І., Сила Т.І. До проблеми впровадження освітньо-кваліфікаційних стандартів підготовки соціальних працівників//Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т. VІІІ, вип. 4. – К., 2006. – С. 167-174.
 14. Сила Т.І. До проблеми професійної взаємодії у групі професій „людина – людина, людські спільноти, соціальні системи”//Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. - № 759. – Випуск 37. – 2007. – с. 231-235.
 15. Сила Т.І. Соціально-психологічні особливості типів професійної інтеракції соціальних працівників//Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб.наук.пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / Ред. Максименко С.Д. – К.: ГНОЗІС,  2007. -  т.VIII, вип.– с. 167 -174.
 16. Сила Т.І. Соціально-психологічні установки особистості як фактор самореалізації молоді//Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Збірник наукових праць. - № 3 (5). – К.: Університет „Україна”, 2007. – с. 93-98.
 17. Сила Т.І. Проблеми економічної соціалізації особистості в контексті міжпоколінних взаємин // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Серія: психологічні науки: Збірник наукових праць. – Чернігів: ЧДПУ, 2008. – Вип. 59. – Том 2. – с. 127-131.
 18. Сила Т.І. Проблеми міжпоколінних відносин у сім'ї та суспільстві: системний аналіз//Матеріали обласної науково-практичної конференції „Сучасна українська сім'я: гендерні проблеми та шляхи їх подолання”. – Чернігів: РИК «Деснянська правда», 2009 – с.37-41.