Кафедра філології

Тел. (04622) 5-39-54
Каб. 311
Електронна адреса:

Навчально-виховний процес на кафедрі філології здійснюють висококваліфіковані викладачі, науковці, творчі та обдаровані особистості, які забезпечують викладання дисциплін “Іноземна мова”, “Іноземна мова за професійним спрямуванням”, “Українська мова за професійним спрямуванням”, “Українська мова”, “Латинська мова”, “Риторика та ділове спілкування”, “Основи ділової риторики” у процесі підготовки бакалаврів та спеціалістів, денної та заочної форм навчання за напрямами “Право”, “Соціальна робота”, “Управління персоналом та економіка праці”, “Фінанси та кредит”.

Значна увага приділяється науковій роботі. З 2006 по 2010 р. кафедра активно працювала над впровадженням у життя наукової теми "Самостійна робота як компонент технологи навчання", завдання якої полягало у забезпеченні підготовки фахівця, здатного самостійно працювати та самовдосконалюватися впродовж усього життя.

Викладачі кафедри плідно працюють над удосконаленням своєї майстерності з фаху, постійно знайомляться з науковими доробками провідних методистів, вивчають зарубіжний досвід та намагаються впровадити нові ідеї в навчальний процес. Останнім часом велику увагу приділяють проектній роботі, що формує пошуково-дослідницькі, комунікативні здібності, розвиває креативність, стимулює інтелектуальну активність, сприяє встановленню міжпредметних зв'язків, допомагає оволодіти навичками роботи в групі і таким чином формує соціальну мобільність.

Практична значущість дисциплін кафедри чітко прослідковується у виховній роботи зі студентами. Проведення таких заходів, як фестивалі, вікторини, олімпіади, зустрічі з цікавими людьми, конкурси, перегляд відеофільмів дозволяє, у першу чергу, перевірити рівень сформованості мовленнєвих умінь та готовності студентів до комунікації. Водночас така робота спрямована на формування гармонійної особистості.

Студентська науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється шляхом індивідуальної роботи зі студентами в процесі навчання та консультування і підготовки до участі в конференціях різних рівнів. Кожного року у травні місяці викладачі кафедри організовують науково-практичну конференцію, круглі столи. Систематична співпраця між викладачами та студентами не тільки стимулює процес пізнання, але й сприяє порозумінню, що має, безумовно, свої позитивні наслідки у навчальному процесі.

Викладачі кафедри:

Детальнішу інформацію про кафедру філології можна дізнатись завантаживши файл.