Новини/оголошення

V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙКОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Національна мережа партнерських університетів
«Вищі навчальні заклади та сталий розвиток громад»

за підтримки спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду»

V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙКОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

з тематичного напряму «Сталий розвиток за участі місцевих громад»

Національна мережа партнерських університетів «Вищі навчальні заклади та сталий розвиток громад» за підтримки спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» оголошує V Всеукраїнський конкурс наукових робіт з тематичного напряму «Сталий розвиток за участі місцевих громад».

Наукові роботи мають ґрунтуватись на результатах самостійного дослідження одного з аспектів розвитку громад в Україні. Список орієнтованих напрямків/тем досліджень додається. Оскільки планується видавництво збірки кращих робіт конкурсу, то наукові роботи слід оформлювати у вигляді наукової статті, текст якої повинен містити такі елементи:

ü                 постановка проблеми;

ü                 аналіз останніх досліджень і публікацій;

ü                 мета статті;

ü                 виклад основного матеріалу;

ü                 висновки;

ü                 список використаної літератури (в алфавітному порядку), складений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 і розміщений у кінці статті. На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання у тексті. Порядковий номер першоджерела проставляється у квадратних дужках. Першоджерела подаються мовою оригіналу.

ü                 Після списку літератури додається анотація українською та англійською (Summary) мовами (не більше 75 слів).

Стаття повинна мати назву, після якої через один інтервал вказується прізвище та імя студента, ПІБ керівника, вищий навчальний заклад та місто.

Наприклад:

Атаманюк Роман

Науковий керівник: к.е.н., доц. Петрушенко Ю.М.

Сумський державний університет, м. Суми

Максимальний обсяг статті – 12 сторінок формату А4 (210х297 мм).

Міжрядковий інтервал – 1,5. Кегль (розмір) шрифту – 14 пт, гарнітура – TimesNewRoman (Cyr). Параметри сторінки (поля): зверху, знизу, справа – 2 см; зліва – 3 см.

Конкурсна робота (написана українською мовою згідно вимог) та заповнена анкета (форма анкети додається) учасника конкурсу надсилається ВИКЛЮЧНО в електронній версії (*.doc, *docx, *.rft – текстовий редактор MS Word) на адресу координатора Проекту МРГ в університеті, асистента кафедри організації соціально-психологічної допомоги населенню Левицької Н.С. lev.nadiya@yahoo.com

Останній термін подання конкурсних робіт – 9травня 2016 року (включно).

Усі отримані роботи будуть зашифровані та передані на оцінку журі, до якого входитимуть викладачі курсів зі сталого розвитку та представники Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Результати конкурсного відбору будуть повідомлені на початку червня 2016 року.

Критерії оцінки робіт: відповідність тематичному напряму конкурсу, актуальність обраної теми, системність і повнота розкриття теми; наукова новизна роботи; обґрунтованість висновків і пропозицій, їх практична корисність; дотримання вимог щодо оформлення.

Переможці, які посядуть І-ІІІ місця, будуть нагороджені цінними призами. Кращі роботи будуть опубліковані окремою збіркою.

Додаткові консультації у Левицької Н.С. за телефонами:

ü                 066-56-56-912

ü                 063-34-50-560

та електронною поштою:

ü     lev.nadiya@yahoo.com

 

Зразок анкети учасника конкурса тут.

Орієнтований перелік тем для дослідження тут.